HƯỚNG DẨN SỮA MÁY ĐẾM TIỀN

 

Hướng dẫn sử dụng máy đếm tiền
 
MỆNH GIÁ TIỀN 

Cách vào: Ấn đồng thời ADD + PRESET màn hình hiển thị thông số sau:
+ Lxx – EE2
Trong đó: 1. Lxx là giá trị 
2. EE2 là thông số

Ấn PRESET để đổi menu và ADD , FUNC để thay đổi giá trị thông số.
Chức năng của các thông số

1. EE2: Điều chỉnh 50k – 200k ( Nếu 50k lÉn vào 200k mà không phát hiện được thì tăng EE2. Nhưng không nên tăng cao quá. Giới hạn từ 6 – 15
2. EE4: thể Điều chỉnh 500k – 100k (. 500k báo 100k thì ngược lại. Giá trị EE4 = 2 hoặc 3 là có thể hoạt động tốt không nên thay đổi nhiều EE4
3. EE5: điều chỉnh TO (m¾t đĩa).giá trị = 4 - 5 là hoạt động tốt

- EE7: Điều chỉnh 50k & 200k – 100k
+ 100 báo EE7 thì tăng EE7
+ 50 + 200 báo EE7 thì giảm EE7
+ nÕu 100k b¸o 200k & 50k ta còng chØnh EE7(t¨ng hoÆc gi¶m )
+ Giá trị EE7 = 8 – 13

1. EE8 ít phải thay đổi, giá trị EE8=1 là có thể hoạt động tốt. Với những máy đời sau S10 trở đi EE8 thay bằng ED1=30 có thể hoạt động tốt mà không cần thay đổi
2. 1E2 không cần thay đổi giá trị

1E2 =12 – 13

1. 5E2 không cần thay đổi

5E2 = 11

MÁY KHÔNG BẮT ĐƯỢC TIỀN GIẢ.


Cách vào giữ PRESET 3s: Ấn tiếp PRESET để chọn mệnh giá trị cần điều chỉnh ADD và FUNC để di chuyển menu và thay đổi các giá trị
VD: Muốn điều chỉnh bắt giả mệnh giá 500k thì giữu PRESET 3s. Màn hình hiển thị 500k ấn PRESET 1 lần hiÓn thÞ EUO

1. Điều chỉnh giá trị EUO = Phím ADD + Func. Tương tự ta chuyển sang mục khác bằng cách ấn 1 lần PRESET ở đây sang E11. Cứ thế khi nào màn hình hiển thị 500k chuyển sang mệnh giá khác. Khi hiển thị 500k ta ấn Func để di chuyển tới mệnh giá cần điều chỉnh và thực hiện tương tự nh* trªn

(Tất cả các thông số càng cao thì càng nhạy khi b¾t gi¶ nh*ng cao qu¸ g©y ra hiÖn t*îng b¾t nh©m tiÒn thËt)

1. Euo, Edo: Bắt tiền giả thông thường – giá trị càng cao bắt càng nhậy.

Hầu hết tất cả các mệnh giá Euo và Edo = 5. Chú ý Euo và EDo giá trị hai thông số này bình thường là bằng nhau vì do bố trí 2 mắt tím trên và tím dưới)

1. E11 là thông số bắt giả phát quang

VD: Như giấy (loại tiền này trên thị trường hiện tại không còn lưu thông nhiều)

1. E60 thông số bắt giả bằng màu sắc. Trường hợp loại tiền giả có mệnh giá giữa như loại 100k. Seri YA, GX đèn tím không thể phát hiện được ta có thể tăng E66 lên giá trị vừa phải
2. EU1, ED1: bắt tiền siêu giả. Hiện tại chủ yếu bắt bằng hai thông số này. Giá trị của thông số này phụ thuộc vào từng mệnh giá và giá trị EU1, ED1 thường là bằng nhau.

III. Các điều chỉnh bằng mạch điện
Vị trí các chiết áp
Mành hồng ngoại:
Kiểm kích :L RP4 , RP9 – Tím trên 09
Kiểm kích :R RP5 , RP10 – Tím dưới 10

RP1 – To, đĩa ecoder
RP2 - Đếm L
RP3- Đếm R
RP6- lét trắng
Lý do điều chỉnh các chiết áp là do sau quá trình sử dụng các cảm biến và kích điện bị suy hao ta cần điều chỉnh để có thể đạt tới giá trị mà máy có thể hoạt động đuợc

1. Một số chiết áp quan trọng thưòng xuyên phải diều chỉnh

+ Hệ số KĐ(may bao loi ED1) của đèn tím RP8 tím trên khi ta chỉnh ta đo áp vị chí điểm (9) trong vỉ mạch giá trị =0,2 – 0,8V. RP9 tím dưới ta đo áp vị chỉ 10 trên vỉ mạch giá trị = 0,2 – 0,8V
( Ta chọn giá trị phù hợp sao cho máy có thể hoạt động tốt nhất)
+ RP6: Điều chỉnh cường độ sáng cho lét trắng. Chiết áp này cũng thường xuyên phải hiệu chính.
IV. Cách kiểm tra các mắt loi

1. Kiểm tra mắt tím: Ấn và giữ phím Func +ADD 3s màn hình hiển thị 6 số 0. Lấy vài tờ tiền 100k thả vào đếm và quan sát giá trị của 2 số đầu. Vào khoảng 70 – 90, 2 số cuối hiển thị 00. Sau đó làm ngược lại thì quan sát giá trị 2 số cuối ngược lại với lần thử vừa rồi. Nếu như hai thông số này nằm ngoài khoảng giá trị trên ta phải hiệu chính RP9 và RP10 thể hiện tím trên và dưới.. 2 số đầu tím trên =RP8, 2 số cuối tím dưới =RP9.trương hợp ko điều chỉnh được là do mắt tim đã bị già ,tháo đền tím và quan sát con đủ ánh sáng ko.nếu thấy đã già thi pải thay mắt tím
2. kiểm tra mắt mầu : Ấn & giữ Func 3s màn hình hiện 6 số 0 dùng 10 tờ 50k thả vào đếm quan sát 2 số đầu giá trị từ 30-40 là tốt nếu nằm ngoài khoảng giá trị này thi điều chỉnh RP6(let trắng) sao cho đạt được tới đúng giá trị
3. trên

Các mắt báo lỗi
Khi bật máy nếu mắt lồi sẽ được máy kiểm tra và báo lỗi.

EEF - Đế
EES - Khay
EEX - Đĩa hoặc mô tơ
EEL - Đếm L
EER -Đếm R
LE 1 – 8 - Kiểm kích L từ 1 – 8
RE 1 – 8 -Kiểm kích R từ 1 - 8

 

LOẠI MÁY PHÁT HIỆN TIỀN SIÊU GIẢ.

. Mệnh giá tiền
Cách vào: Ấn đồng thời ADD + PRESET màn hình hiển thị thông số sau:
+ Lxx – EE2
Trong đó:        1. Lxx là giá trị       
                          2. EE2 là thông số

Ấn PRESET để đổi menu và ADD , FUNC để thay đổi giá trị thông số.

CHỨC NĂNG THÔNG SỐ.

 1. EE2: Điều chỉnh 50k – 200k ( Nếu 50k lÉn vào 200k mà không phát hiện được thì tăng EE2. Nhưng không nên tăng cao quá. Giới hạn từ 6 – 15
 2. EE4: thể Điều chỉnh 500k – 100k (. 500k báo 100k thì ngược lại. Giá trị EE4 = 2 hoặc 3 là có thể hoạt động tốt không nên thay đổi nhiều EE4
 3. EE5: điều chỉnh TO (m¾t đĩa).giá trị = 4 - 5 là hoạt động tốt

- EE7: Điều chỉnh 50k & 200k – 100k
+ 100 báo EE7 thì tăng EE7
+ 50 + 200 báo EE7 thì giảm EE7
+ nÕu 100k b¸o 200k & 50k ta còng chØnh EE7(t¨ng hoÆc gi¶m )
+ Giá trị EE7 = 8 – 13

 1. EE8 ít phải thay đổi, giá trị EE8=1 là có thể hoạt động tốt. Với những máy đời sau S10 trở đi EE8 thay bằng ED1=30 có thể hoạt động tốt mà không cần thay đổi
 2. 1E2 không cần thay đổi giá trị

1E2 =12 – 13

 1. 5E2 không cần thay đổi

5E2 = 11

 

CHỈNH BẮT TIỀN GIẢ:
Cách vào giữ PRESET 3s: Ấn tiếp PRESET để chọn mệnh giá trị cần điều chỉnh ADD và FUNC để di chuyển menu và thay đổi các giá trị
VD: Muốn điều chỉnh bắt giả mệnh giá 500k thì giữu PRESET 3s. Màn hình hiển thị 500k ấn PRESET 1 lần hiÓn thÞ EUO

 1. Điều chỉnh giá trị EUO = Phím ADD + Func. Tương tự ta chuyển sang mục khác bằng cách ấn 1 lần PRESET ở đây sang E11. Cứ thế khi nào màn hình hiển thị 500k chuyển sang mệnh giá khác. Khi hiển thị 500k ta ấn Func để di chuyển tới mệnh giá cần điều chỉnh và thực hiện tương tự nh­ trªn

(Tất cả các thông số càng cao thì càng nhạy khi b¾t gi¶ nh­ng cao qu¸ g©y ra hiÖn t­îng b¾t nh©m tiÒn thËt)

 1. Euo, Edo: Bắt tiền giả thông thường – giá trị càng cao bắt càng nhậy.

Hầu hết tất cả các mệnh giá Euo và Edo = 5. Chú ý Euo và EDo giá trị hai thông số này bình thường là bằng nhau vì do bố trí 2 mắt tím trên và tím dưới)

 1. E11 là thông số bắt giả phát quang

VD: Như giấy (loại tiền này trên thị trường hiện tại không còn lưu thông nhiều)

 1. E60 thông số bắt giả bằng màu sắc. Trường hợp loại tiền giả có mệnh giá giữa như loại 100k. Seri YA, GX đèn tím không thể phát hiện được ta có thể tăng E66 lên giá trị vừa phải
 2. EU1, ED1: bắt tiền siêu giả. Hiện tại chủ yếu bắt bằng hai thông số này. Giá trị của thông số này phụ thuộc vào từng mệnh giá và giá trị EU1, ED1 thường là bằng nhau.

CÁCH CHỈNH MẠCH DIỆN QUANG

Vị trí các chiết áp
Mành hồng ngoại: 
Kiểm kích :L RP4 , RP9 – Tím trên 09
Kiểm kích :R RP5 , RP10 – Tím dưới 10

RP1 – To, đĩa ecoder
RP2 - Đếm L
RP3- Đếm R
RP6- lét trắng
Lý do điều chỉnh các chiết áp là do sau quá trình sử dụng các cảm biến và kích điện bị suy hao ta cần điều chỉnh để có thể đạt tới giá trị mà máy có thể hoạt động đuợc

 1. Một số chiết áp quan trọng thưòng xuyên phải diều chỉnh

+ Hệ số KĐ(may bao loi ED1) của đèn tím RP8 tím trên khi ta chỉnh ta đo áp vị chí điểm (9) trong vỉ mạch giá trị =0,2 – 0,8V. RP9 tím dưới ta đo áp vị chỉ 10 trên vỉ mạch giá trị = 0,2 – 0,8V
( Ta chọn giá trị phù hợp sao cho máy có thể hoạt động tốt nhất)
+ RP6: Điều chỉnh cường độ sáng cho lét trắng. Chiết áp này cũng thường xuyên phải hiệu chính.

Đối tác của chúng tôi